Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

Na šoli sta zaposleni socialna pedagoginja Vesna Kordež in psihologinja Lucija Černivec, ki opravljata delo šolske svetovalne službe.

Predstavitev socialne pedagoginje

Sem Vesna Kordež, po izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja. Na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled sem zaposlena od leta 1999. Začela sem kot svetovalna delavka, nato sem nekaj let opravljala delo učitelja za individualno in skupinsko pomoč otrokom in dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, leto dni sem bila pomočnica ravnatelja. Ob rednem delu sem pred leti delala tudi v Svetovalnici za mlade na Jesenicah in na Društvu za zdrav osebnostni razvoj Radovljica, kjer sem dve leti koordinirala delo skupine za izvajanje igralne skupinske terapije za otroke. Na Bledu sem 4 leta tudi sama izvajala omenjeno obliko dela z učenci.S svojo družino živim na Jesenicah. Kot mamica sina in hčerke, se doma tudi sama srečujem z vsemi radostmi in tegobami, ki jih prinašata starševstvo in vzgoja. Starševstvo je namreč področje za katerega se pravzaprav ne moremo izšolati. Moje delo na šoli poleg neposrednega dela z otroki s posebnimi potrebami obsega tudi:

 • celotno koordinacijo dela z otroki s posebnimi potrebami na naši šoli,
 • vodenje postopka Nacionalnega preverjanja znanja za 6. razrede,
 • vodenje evidence subvencij za šolsko prehrano,
 • sodelovanje s šolskim skladom pri pomoči socialno ogroženim družinam,
 • koordiniram postopek v povezavi z obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti na predmetni stopnji,
 • pomagam pri vpisu prvošolčkov,
 • spremljam razpis javnih del, saj na ta način poskušamo nekaterim našim otrokom zagotoviti še dodatno pomoč pri učenju in koordiniram izvajanje javnih del na šoli,
 • sodelujem v skupini za spremljanje izvajanja vzgojnega načrta šole,
 • organiziram jesensko in pomladansko papirno akcijo,
 • organiziram naravoslovni dan za učence 7. razredov (odkrivanje in preprečevanje vseh oblik zlorabljanja otrok),
 • pomembno delo je vsakodnevno sodelovanje z učitelji, starši in zunanjimi institucijami (ZD, CSD, Svetovalni center,…),
 • drugo

Z otroki rada delam, prav tako rada pomagam staršem in učiteljem. Delo na osnovni šoli je zelo raznoliko. Priložnosti, da pomagaš je veliko, če jih posameznik le želi videti in izkoristiti.

Predstavitev psihologinje

Prvi stik šolskega novinca in starša s šolo je stik z menoj, psihologinjo. To velja tudi za vse učence, ki se prešolajo iz drugih šol ali pridejo v našo državo iz tujine. Oblikujem oddelke prvih razredov in, ko pridejo učenci z dveh podružnic na matično šolo, še šeste. Devetošolcem, ki se odločajo za poklic, in njihovim staršem, pomagam pri ustrezni izbiri poklicne poti in vpisu v srednjo šolo. V okviru poklicnega bazarja, ki ga s sosednjima gorjansko in osnovno šolo v Bohinjski Bistrici organiziramo na šoli, se nam predstavijo vsi srednješolski programi Gorenjske. Pri osebnostnih, razvojnih, čustvenih in/ali učnih stiskah skupaj z učenci, starši iščemo boljše načine ravnanja, ki jim omogočajo zadovoljnejše življenje tako pri učenju kot pri sobivanju med prijatelji, sošolci, starši. Teh stisk ni malo in vesela sem, če je komu po pogovoru lažje oziroma je bolj opremljen za reševanje le teh. Veliko je pogovora o vsem, o čemer se učenci želijo pogovarjati.

Nadarjeni učenci, njihovo odkrivanje in razvijanje »moči«, je obširno in zahtevno področje dela na šoli. Kot vodja projekta Zdrava šola, želim vsako leto s stalnicami, kot so »Riklijev športni dan« za tretješolce, naravoslovni dan »Ne kadim–zdravo živim« za četrtošolce, delavnice o pozitivni samopodobi za sedmošolce, »Medsebojni odnosi, alkohol in kajenje« za osmošolce in »zdrava spolnost za devetošolce«, sistematično vplivati na razvoj nekaterih vidikov zdravja (ob mnogih drugih enkratnih akcijah za zdrav življenjski slog). Pozornost namenjamo tudi zdravemu okolju, v katerem bivamo. Telesno, predvsem pa duševno zdravje, mi je osnovno vodilo pri delu z učenci in njihovimi starši.

 

Splošno o nadarjenih

V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti; nadarjeni niso homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih.

Pomembno je razlikovati med pojmoma nadarjenost (visoka splošna sposobnost, ki omogoča doseganje visokih rezultatov na več področjih hkrati) in talentiranost (visoke specifične sposobnosti (npr.: talent za glasbo), ki vodijo do uspeha na posebnih področjih).

Nadarjeni učenci v času šolanja pokažejo visoke dosežke ali potenciale na:

 • intelektualnem,
 • ustvarjalnem,
 • učnem,
 • vodstvenem,
 • gibalnem in
 • umetniškem področju.

Te lastnosti so lahko zelo različne po prisotnosti in intenzivnosti pri posameznih nadarjenih.

Značilnosti nadarjenih učencev se pojavljajo na več področjih (miselnem, učnem, socialno-čustvenem in na področju motivacije) ter so izstopajoče na enak način na različnih področjih (npr. divergentno mišljenje, nenavadna domšljija, smisel za humor, hitro branje, poglobljeno in široko splošno znanje, visoke aspiracije, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, močan občutek za pravičnost, empatičnost in druge).

 

Odkrivanje nadarjenih učencev

Poteka po treh stopnjah:

 • Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni

To poteka ob koncu 3. razreda po določenih kriterijih na osnovi učiteljevega poznavanja učencev in njegovega pisnega mnenja o predlaganih učencih. Sledi seznanitev staršev in pridobitev njihovega pisnega soglasja za proces identifikacije.

 • Identifikacija nadarjenih učencev

Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev ter se izvaja v četrtem razredu. Vključuje tri merila: učiteljeva ocena učenca preko ocenjevalne lestvice nadarjenosti, test sposobnosti in test ustvarjalnosti. Učenec je identificiran kot nadarjen, če na enem od meril dosega nadpovprečen rezultat. Ugotovitev o tem, da je učenec prepoznan kot nadarjen, sprejme razredni učitelj.

 • Seznanitev in mnenje staršev

Je zadnja stopnja v procesu odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše z rezultati postopka ter pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

 

Delo z nadarjenimi učenci

Poteka po naslednjih temeljnih načelih:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in interesov,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstne ponudbe in omogočanje svobodne izbire učencev
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji,
 • skrb, da so nadarjen učenci v razredu ustrezno sprejeti,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

Delo z nadarjenimi na šoli poteka v izbranih skupinah in v okviru dejavnosti, ki jih ponujajo posamezni učitelji (predvsem tretja triada), v okviru tabora na izbrano temo ali kot obisk delavnic za nadarjene v organizaciji zunanjih izvajalcev/šol gorenjske regije.

V okviru pouka v prvi triadi poteka notranja diferenciacija, v drugi kot prilagoditev vzgojno izobraževalnega dela, v tretji triadi pa v obliki raznih dejavnosti: dodatni pouk, interesne dejavnosti, izbirnih predmetov, tekmovanj, taborov, ipd.

Neodvisen.TV

Neodvisen.TV

Danes, 11. 12. 2023 ob 20.00, si na Nedvisen.TV lahko ogledate oddajo z naslovom V iskanju (ne)varnega okolja. Vsebinski povzetek: Pogovor, sprejemanje in zdrave meje so eni ključnih soustvarjalcev (ne)varnega okolja otroka oz. mladostnika: možnost izražanja...

več...
Neodvisen.TV

Neodvisen.TV

V lanskem šolskem letu smo vam večkrat posredovali povezavo do brezplačnih oddaj na Neodvisen.TV. Tokrat vam posredujemo le splošno informacijo o ogledu brezplačnih vsebin na omenjeni TV. Ogled izbranih (ne vseh) vsebin ob ponedeljkih ob 20.00 ter ob koncih tedna...

več...
(Skupno 1.835 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost