Skoči na glavno vsebino

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 13. 1. 2017 objavil javni razpis

»PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017/II«.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki (v nadaljevanju: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 90 učiteljev začetnikov, 9 v vzhodni in 81 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • v vrtcih,
  • osnovnih šolah,
  • glasbenih šolah,
  • srednjih šolah,
  • dijaških domovih in
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Naša šola se je na ta razpis prijavila z ustrezno kandidatko, s katero je sklenila pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 4. 2017 do
30. 11. 2017. Učiteljica začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Učiteljica začetnica se bo seznanila z načrtovanjem in izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela na šoli (spoznala bo uradne dokumente, ki se vodijo, spoznala delo vodstva, delo šolske svetovalne službe, šolske knjižnice in oddelkov podaljšanega bivanja) in vse naloge razrednika ter se v to delo čim bolj aktivno vključila. Učiteljica začetnica bo hospitirala tudi v drugih razredih razredne stopnje in spoznala delo tudi na ostalih področjih, tudi z nadomeščanji. Poleg tega se bo seznanila z delom in specifiko podružničnih šol ter s poučevanjem v kombiniranih razredih, kar bo nato tudi praktično preizkusila. Spoznala bo delo z učenci s posebnimi potrebami, nadarjenimi učenci in učenci priseljenci. Pod vodstvom mentorja in kasneje tudi samostojno bo izvedla ure podaljšanega bivanja in spoznala vse oblike dežurstev učitelja. Poleg tega bo spoznala oblikovanje letnih in dnevnih priprav učitelja in jih tudi samostojno oblikovala. Aktivno bo sodelovala pri pripravi in izvedbi različnih tekmovanj, ki bodo na naši šoli in se preizkusila v vodenju interesne dejavnosti po lastni izbiri. Seznanila se bo z ocenjevanjem in preverjanjem znanja ter sodelovala pri načrtovanju in izvedbi le-tega. Spoznala bo potek govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter jih tudi samostojno izvedla. Udeleževala se bo aktivov razreda, tedenskih sestankov učiteljev na razredni stopnji in mesečnih pedagoških konferenc. Seznanila se bo z načrtovanjem in izvedbo šol v naravi (zimska, poletna) ter šolskih taborov (Soča, Pokljuka). Udeleževala se bo seminarjev in predavanj na šoli.

Učiteljica začetnica je 30. 11. 2017 uspešno opravila strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in z našo šolo sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje od 1. 12. 2017 do 31. 8. 2018.

(Skupno 595 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost