Skoči na glavno vsebino

Splošne informacije

 • Starši v mesecu juniju za naslednje šolsko leto  izpolnite obrazec Prijava na šolsko prehrano. Učenci ta obrazec ob koncu šolskega leta, za naslednje šolsko leto prinesejo izpolnjenega v šolo in ga oddajo razredniku. Razrednik ga odda šolski svetovalni pedagoginji, ge. Vesni Kordež. S tem obrazcem, z vašo prijavo na malico in kosilo lahko preko centralne evidence pridobimo podatek o upravičenosti do subvencioniranega obroka in ne pomeni še dokončne prijave na obroke.
 • Ob začetku šolskega leta starši izpolnite in oddate obrazec Evidenca kosila in popoldanske malice za učen(ca)ko.S tem obrazcem se prijavite na šolske obroke, ki jih zavedemo v programu LoPolis.
 • V primeru spremembe prijav med šolskim letom na posamezne obroke (kosila in popoldanske malice) je potrebno ponovno izpolniti obrazec Evidenca kosila in popoldanske malice za učen(ca)ko.
 • V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši sami, preko Lo Polis portala – šolska prehrana odjavite obroke za določen čas. Odjava za obrok do 8. ure zjutraj, velja za pravočasno, za isti dan oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je sporočila odjavo.
 • Izjemoma lahko odjavo sporočite knjigovodkinji (tel.: 04 5780625). 
 • Odjava obroka za nazaj ni mogoča. Starši lahko kadarkoli brez obrazložitve prekličete prijavo na šolsko prehrano za nedoločen čas.
 • V tem primeru izpolnite Zapisnik za preklic prijave na šolsko prehrano.
 • Vse zgoraj navedene obrazce dobite v spodnjem, desnem zavihku ” Dokumenti in obrazci”. Izpolnjene obrazce za prehrano Evidenca kosila in popoldanske malice za učen(ca)ko ter Zapisnik za preklic prijave na šolsko prehrano pošljete vodji šolske prehrane, Renati Štern ( e-mail: renata.stern@os-bled.si).
Anketa

 

Obveznosti staršev

 • Redno plačevanje prispevka za šolsko prehrano.
 • Pravočasna odjava posameznega obroka skladno s pravili šolske prehrane.
 • Plačilo polne cene obroka, če obroka ne odjavite pravočasno.

Subvencionirani obroki

Od 1.9.2014 dalje veljajo nekatere spremembe pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, torej tudi pri uveljavljanju pravice do subvencionirane šolske prehrane (na podlagi 25. in 26. člena ZUPJS). Na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, šole upoštevamo uvrstitev v dohodkovni razred iz odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji in ustrezno znižamo višino položnice za malico in kosilo. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji svetujemo, da starši čim prej vložijo vlogo za otroški dodatek (pristojni center za socialno delo) oziroma državno štipendijo. Višina subvencije malice ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B)  bo subvencija kosila od 1.9.2023 v višini cene kosila pripadala učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni  mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2024 bo subvencija kosila v višini 50% cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Cenik

 

OBROK CENA (z DDV)
Malica za učence 1,10 EUR
Popoldanska malica 0,74 EUR
Kosilo za učence (1. – 5. razred) 3,29 EUR
Kosilo za učence (6. – 9. razred)  3,39 EUR
Malica zaposleni (otroška)  1,10 EUR
Malica zaposleni (obogatena)  2,01 EUR
Solatni krožnik  2,23 EUR
Kosilo odrasli zaposleni  3,92 EUR
Kosilo (pakirano)  4,88 EUR
Kosilo za zaposlene med počitnicami 4,45 EUR

 

Diete

Za učence s potrdili o medicinsko indicirani dieti pripravljamo prilagojene malice, kosila in popoldanske malice, če so le ti na te obroke tudi prijavljeni.

Dietne obroke ste starši dolžni odjavljati v primeru odsotnosti otroka.

Obrok odjavite najkasneje do 8.00 ure zjutraj za isti dan na portalu LoPolis.

Odjavo sporočite tudi v šolsko kuhinjo na SMS: 031/ 608 737 ali e-mail: megi.bernard@sovita.si 

Magnetna kartica

 • Tudi letos bodo učenci na matični šoli za prevzem kosila uporabljali magnetno kartico,
 • uporaba magnetne kartice je obvezna, skrb za kartico prevzame učenec sam,
 • v primeru izgube ali poškodbe kartice, stroške izdelave nove kartice krijete starši,
 • učenci so dolžni nositi kartico v šolo
 • učenci brez kartice bodo izjemoma prevzeli kosilo z listkom, starši pa boste o tem obveščeni.

V primeru izgubljene kartice  za prevzem kosila v jedilnici, starši naročite izdelavo nove kartice.  Cena nove kartice je 3 evre in bo poravnana po položnici. Pisno naročilo oddate na e-naslov:  andrej.jalen@os-bled.si

Prijava in odjava obrokov (Lo.Polis)

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca, starši odjavite obroke za določen čas:

na portalu Lo.Polis

 

izjemoma v računovodstvu šole na 57 80 625 ali 041 664 553.

 

Navodila za odjavo obrokov

Pravočasna odjava za vse obroke je odjava, ki je prejeta do 8.00 za isti dan.  Pri prijavi oziroma odjavi obroka po telefonu obvezno navedite ime in priimek otroka, razred ter dan, ko otroka prijavljate oziroma odjavljate od obroka. Za nepravočasno odjavljene obroke starši plačate polno ceno. Učencu, ki bo odsoten na dnevih dejavnosti, ki jih organizira šola, odjavi obrok strokovni delavec – vodja dejavnosti Primer: Vodja dejavnosti odjavi obrok  za vse učence, ker ga ta dan zaradi dejavnosti zanje ni organiziranega. Če se učenci vrnejo v šolo še v času kosila, sistem kosil ostane nespremenjen.  V primeru, da kosila učenec ta dan ne želi, a je nanj prijavljen, kosilo lahko odpovedo le starši.

V primeru, da še nimate urejen dostop do portala Lo.Polis se obrnite na rok.ponikvar@os-bled.si.

Zdravje in prehrana

(Skupno 8.074 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost